Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 20, 2015, ss.367

Orfeusz w piekle obrazu (szkic niedokończony)

AbstractDownload articleDownload article

mit, Orfeusz, obraz, natura poznania, sztuka, literatura, myth, Orpheus, painting, nature of knowledge, art, literature

Zmysły, ściana i dziura

AbstractDownload articleDownload article

percepcja, zmysły, intuicja, obraz, scena, literatura, perception, senses, intuition, picture, scene, literature

Estetyczne superlatywy – kryptozniewolenia

AbstractDownload articleDownload article

kategorie estetyczne, krypto-zniewolenie, złudzenie wolności, ja (ego), idea prawdy, aesthetic categories, crypto-enslavement, the illusion of freedom, i (ego), the idea of truth

Écrire, c’est tenir « information man » n°2

AbstractDownload articleDownload article

literature, artist’s book, existence, activity, art, language function, literatura, książka artysty, egzystencja, aktywność, sztuka, funkcja języka

Artistes/copistes

AbstractDownload articleDownload article

artist, text, copy, operation and writing and rewriting, the passage of time, art, artysta, tekst, kopiowanie, pisanie i przepisywanie, upływ czasu, sztuka

Między wierszem a obrazem. Pojęcie „ram” w warsztacie językowo-wizualnym Stanisława Dróżdża

AbstractDownload articleDownload article

dróżdż, poezja konkretna, matematyka, konceptualizm, ramy, stanislas dróżdż, concrete poetry, concept art, mathematics, frameworks

„Obrazowość” poetycka. Notatki o niektórych twórcach i przejawach

AbstractDownload articleDownload article

obraz poetycki, ekfraza, przekład intersemiotyczny, fotografia, poetic image, ekphrase, inter-semiotic translation, photography

OBRAZY NA WYGNANIU? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich

AbstractDownload articleDownload article

obraz, dzieło malarskie, literatura, interpretacja, reinterpretacja, byt literacki, picture, painting, literature, interpretation, reinterpretation, literary existence

MALARZ W ARTYSTYCZNYCH ZMAGANIACH Z TRADYCJĄ. Harolda Blooma koncepcja lęku przed wpływem

AbstractDownload articleDownload article

Harold Bloom, tradycja, prekursor, wpływ, podmiotowość, inspiracja, ekspresjonizm, Harold Bloom, tradition, precursor, influence, subjectivity, inspiration, expressionism

Oko i słowo (Wizje powieściowe w pamięci społecznej)

AbstractDownload articleDownload article

narracja, reintrpretacja, obraz, natura obrazu, strategia obrazu, literatura, narration, reinterpretation, image, nature of images, literature

Literatura. Film. (Szkic o powinowactwie)

AbstractDownload articleDownload article

synteza sztuk, powinowactwo sztuk, słowo i obraz, obraz literacki a obraz filmowy, adaptacja, gesamtkunstwerk, affinity arts, word and image, the literary image and the film image, adaptation

Visual and verbal relationships in memoirs by Annie Leibovitz and Sally Mann

AbstractDownload articleDownload article

literature, photographic image, interpretation, personal document, autobiographical narrative, literatura, obraz fotograficzny, interpretacja, dokument osobisty, narracja autobiograficzna

Estetyka Chmur

AbstractDownload articleDownload article

chmura, przedstawienie i symbolika chmur, wzniosłość, doświadczenie estetyczne, cloud, presentation of clouds, the symbols of clouds, grandeur, aesthetic experience

Hardcore, hard-core i hardkor

AbstractDownload articleDownload article

hardcore, hard-core, hardkor, ekstremum, pornografia, literatura, muzyka, hardcore, hard-core, hardkor, extreme, pornography, literature, music

Niebezpieczne małe prozy (fragmenty)

AbstractDownload articleDownload article

słowo, forma, funkcja, brzmienie, znaczenie, intuicja, sens, word, form, function, sound, meaning, intuition, sense

Mirka Szychowiak – Trzy wolności

Download articleDownload article

Wiersze

Download articleDownload article

Pif - paf

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout